OTOCOST İPTAL VE İADE KOŞULLARI

Aşağıdaki mesafeli satış sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamamaktadır:

a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e)Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşyataşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Sözleşmeye konu Mal/Hizmet’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan ‘’ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler, ‘’ kapsamında olması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır veya ilgili hizmetler için bedel iadesi talep edilemez. Bu siparişler bakımından internet sitesi /uygulama üzerinden iade kodu da oluşturulamayacaktır.

Sadece satın alınan hizmetin sunulmaya başlanmamış olması halinde alıcı, sözleşmeyi satıcının onayı ile sonlandırabilir. Satıcı, Alıcı için işlemlere başlamışsa veya Alıcı platform üzerinden ödeme yapmışsa hizmetin sunulmaya başlandığı kabul edilir ve artık iptal ve iadesi istenemez.

ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (on dört ) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Ancak bu hakkın burada düzenlenen ‘cayma hakkının kullanılamayacağı haller’ çerçevesinde kullanılmamış olması gerekir.

Sözleşmede anılan süreler ve nihayetinde yasal süre içerisinde Satıcı’nın edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı satın almayı iptal edebilir.  ALICI, ifa edilen hizmet sonucunda çıkan raporları hiç teslim almaması veya geç teslim alması veya bu raporların oluşması için kullandığı verilerin hatalı /eksik olması sebebiyle raporun beklediği sonucu vermemesi, raporları kullanmaması, açmaması, hizmetin ifası sonrasındaki raporu geç teslim alması, raporların ALICI’ya ait eposta adresinde veya uygulamadaki raporlar kısmında beklemiş olması gibi sebeplerle iptal ve iade talep edemez.

Sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu hizmeti ifa yükümlülüğü sona erer. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Satıcı, hizmetin sunulmasının imkansızlaştığı hallerde veya mücbir sebeplerle hizmeti süresinde sunamaz ise durum 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak bildirilir ve bu durumda Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Sipariş Satıcı tarafından iptal edilirse Alıcı ödemesini nakit yapmış ise iptalden itibaren 14 gün içinde nakden, kredi kartıyla yapmış ise ve iptal ederse iptalden itibaren 14 gün içinde ilgili hizmet bedeli bankaya iade edilir. Bu tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama süreç 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabilir ve bundan SATICI sorumlu değildir.

ALICI henüz hizmet ifasına başlanmadığı durumda; hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise malın kendisine tesliminden itibaren, hiçbir gerekçe göstermeksizin On dört (14) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak mal/hizmeti iade edebilir. Buna dair bildirimini web sitesi/uygulama üzerinden https://otocost.com/#iletisim bölümünden veya [email protected] eposta adresine bildirim yaparak SATICI’ya ulaştırır ve SATICI bu beyan kendisine ulaşınca 14 gün içinde ALICI’ya bir masraf yüklemeden bedel iadesi yapar ve ALICI’da iadeden itibaren 10 gün içinde malı SATICI’ya geri gönderir. Cayma süresi içinde malı kullanım talimatlarına uygun kullandığı halde bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. Ancak bu hakkın burada düzenlenen ‘cayma hakkının kullanılamayacağı haller’ çerçevesinde kullanılmamış olması gerekir.