OTOCOST MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); adresi 6. maddede belirtilen (“ALICI”) ile adresi 5. Maddede belirtilen (“SATICI”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 1. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI

:

Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Bakan

:

Ticaret Bakanı’nı,

Bakanlık

:

Ticaret Bakanlığı’nı,

Otocost ( SATICI )

:

Kendisine ait platformda, ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal/hizmet sunan ya da sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve Sözleşme’nin 5. maddesinde bilgileri bulunan ATL Teknoloji Limited Şirketi’ni ifade eder.

Hizmet

:

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

Kanun

:

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Platform

:

Otocost’e ait otocost.com adlı internet sitesini ve Otocost adlı mobil uygulamasını,

Sipariş Veren

:

Bir mal veya hizmeti Otocost’a ait otocost.com adlı internet sitesi veya Otocost adlı mobil uygulaması üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

Sözleşme

:

SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,

Taraflar

:

SATICI ve ALICI’yı,

Ürün veya Hizmetler

:

Araçların kilometre ve Tramer bilgilerine dair sorgulama hizmetleri ve bunlara dair elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan raporları ifade eder.

Yönetmelik

:

Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu gerçek kişi ALICI’nın, SATICI Otocost’a ait Platform’da Hizmet satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecektir.

 

 1. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

4.1.  ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından Platform’dan kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Platform’un ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 1. a) SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 2. b)  Hizmetler’in Platform’dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
 3. c)  Platformda uygulanan gizlilik, veri kullanımı-işleme kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, Alıcı’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,
 4. e) Hizmetler için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 5. f)  Sözleşme konusu Hizmetler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Hizmetler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel),
 6. g)  Hizmetler ‘in ifasına ilişkin usuller hakkında bilgiler,
 7. h) Hizmetler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve ifa bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları,
 8. i) ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,
 9. j) ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,
 10. k) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda iade koşulları, Cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar.
 11. l) ALICI’nın Platform’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,
 12. m) Mahiyetine göre bu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme Alıcı tarafından Platform’da onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden Alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da mevzuatla izin verilen süre ile nezdinde saklayabileceği.
 13. n) Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.

 

 1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı

:

 ATL Teknoloji Limited Şirketi

Adresi

:

 İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sk. No:43 Kat :3/A Ataşehir – İstanbul

Mersis

:

 

Telefon

:

 0 216 880 00 34

Fax

:

 

Satıcı E-posta

:

 info@otocost.com

 

 1. ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi

:

 

Teslimat Adresi

:

 

Telefon

:

 

Faks

:

 

E-posta/Kullanıcı Adı

:

 

 

 1. FATURA BİLGİLERİ

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında Alıcı’nın eposta adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMETLERİN BİLGİLERİ

8.1. Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait Platform’da yer almaktadır.

8.2. Listelenen ve sitede/uygulamada ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

8.3. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün/Hizmet Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

    
 

  
 

  
 

  
  

Toplam

 

* otocost.com internet sitesinden gerçekleştirilen satın almalarda hak kazanılan toplam indirim tutarı, taksit farkı tutarı gibi hususlar birlikte yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Teslimat Adresi

:

 

Teslim Edilecek Kişi

:

 

Fatura Adresi

:

 

Sipariş Tarihi

:

 
 

:

 
 1. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, Platform’da Sözleşme konusu ücretli hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerinden ulaştırabilirler. Alıcı’nın; Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesinden, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, SATICI tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen hizmete ait temel özellikleri, bunların vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve hizmet ifa / teslim bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir satışa konu hizmet, site/uygulama üzerinden satın alınması ile internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ifa edilir ve ilgili Tramer sorgusu ve Kilometre sorgusuna dair sonuçları içeren raporlar Alıcı’nın eposta adresine teslim edilir. Bu süre içerisinde Satıcı’nın edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme’yi feshedebilir. ALICI’nın ifa edilen hizmet sonucunda çıkan raporları hiç teslim almaması veya geç teslim almasından veya bu raporların oluşması için kullandığı verilerin hatalı /eksik olması sebebiyle raporun beklediği sonucu vermemesinden, raporları kullanmamasından, açmamasından ve bunlardan kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir.

9.3. Satıcı, Sözleşme konusu hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ifa etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine uygun, doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. Alıcı, Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu hizmeti ifa yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. Hizmet ifası, ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

9.6 Satıcı, mücbir sebeplerle hizmeti süresinde sunamaz ise durum 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak bildirilir ve bu durumda Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Sipariş Satıcı tarafından iptal edilirse Alıcı ödemesini nakit yapmış ise iptalden itibaren 14 gün içinde nakden, kredi kartıyla yapmış ise ve iptal ederse iptalden itibaren 14 gün içinde ilgili hizmet bedeli bankaya iade edilir.

9.7 Sipariş konusu hizmetin sunulmasının imkansızlaştığı hallerde SATICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya ALICI veri saklayıcısı ile bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8 Alıcı ile satın alma esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin ALICI’ya ifasından evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.9. ALICI’nın Platform’dan duyurulan zamanlarda sipariş edebileceği hizmet adetlerine kısıt getirilebilir. ALICI’nın Platform’dan yapılan duyurularda belirtilen sayı üzerinde sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün/hizmet bedelleri ALICI’ya iade edilecektir. ALICI işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde SATICI’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.10 Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve SATICI’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

10.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

* sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Satıcı arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri Otocost, Otocost iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

10.2. ALICILAR’a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Otocost tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, Alıcı kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

10.3. Alıcı tarafından Platform’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Otocost tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

10.4. ALICI, Otocost’a belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Otocost’a her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

10.5. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Otocost’un anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Otocost’a aittir.

10.6. Platform’dan ulaşılan diğer site ve uygulamalarda kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Otocost sorumlu değildir.

 1. CAYMA HAKKI

11.1. Satın alınan hizmetin sunulmaya başlanmamış olması halinde alıcı, sözleşmeyi satıcının onayı ile sonlandırabilir. Satıcı, Alıcı için işlemlere başlamışsa veya Alıcı platform üzerinden ödeme yapmışsa hizmetin sunulmaya başlandığı kabul edilir ve artık iptal ve iadesi istenemez.

11.2. ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (on dört ) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Ancak bu hakkın burada düzenlenen ‘cayma hakkının kullanılamayacağı haller’ çerçevesinde kullanılmamış olması gerekir.

11.3. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler Platform’da belirtilen iletişim kanalları ile gösterilecektir. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına https://www.otocost.com/#iletisim linkinden ulaşılabilir.

11.4. Platform üzerinden sunulan ücretli hizmetler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerdendir ve cayma hakkı kullanılamaz veya ilgili hizmetler için bedel iadesi talep edilemez.

11.5. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürün/hizmetin çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Alıcı ürün/hizmeti kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

12.1. Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

12.2. Sözleşmeye konu Mal/Hizmet’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan ‘’ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler, ‘’ kapsamında olması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

12.3. Otocost’a ait Platform üzerinden Tramer sorgu ve Kilometre sorgulama hizmetlerinin satın alınması durumlarında bahse konu siparişlerde cayma hakkı söz konusu olmayacaktır. Bu siparişler bakımından internet sitesi üzerinden iade kodu da oluşturulamayacaktır.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

13.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 15.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

13.2. Peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer alır, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve hizmet ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

13.3.  Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

13.4. İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

13.5. İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda tarafların resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil eder, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.6. On beş maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.

Bunun için de ayrıca bir onay kutucuğu açmalısınız. Siteye üye olurken olabilir.